Ka mbaruar faza e parë e projektit për renten:

Sondazh i perceptimit qytetar mbi të drejtën e përfitimit nga shfrytëzimi i burimeve natyrore. Është kryer procesi në NjQV-të Has, Urën Vajgurore, Bulqizë, Patos dhe Roskovec.