Fuqizimi i pjesmarrjes së shoqërisë civile në procesin e EITI-t, është një projekt i mbështetur nga Sekretariati i Shtetit për çështjet Ekonomike (SECO) pranë Ambasadës Zvicerane dhe zbatuar nga Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (ACDI) dhe anëtarë të tjerë të Koalicionit AlbNetEITI. Projekti fokusohet në dy drejtime: 1) zgjerimi i organizatave të shoqërisë civile (OJF) në Koalicionin për EITI-n, (AlbNetEITI), me anëtarë të rinj dhe 2) rritje kapacitetesh të anëtarëve të Koalicionit për tu angazhuar me efektivitet të plotë ne Grupin Nderinstitucional (MSG).

Një nga komponentët e projektit është Sondazhi:“Hulumtim mbi njohuritë dhe kuptimin e EITI-t dhe përfitimet e detyrimet e ndërlidhura“, nëpërmjet të cilit, janë identifikuar problemet që hasin shoqëria civile dhe anëtarët e komunitetit në lidhje me njohuritë dhe transparencën e sektorit të industries nxjerrëse,

Sondazhi ka ofruar edhe rekomandime (në vazhdim) për të gjithë aktorët që përfshihen në çështjet e industrisë nxjerrëse.