Raporti i Monitorimit te Rentes Minerare i hartuar nga Qendra Shqiptare per Zhvillim dhe integrimi, cili u be i mundur nga projekti: “Presioni qytetar mbi pushtetin vendor per shfrytezimin e plote te perfitimeve te burimeve natyrore ne dobi te komunitetit” ku u monitoruan 5 bashki si Patos, Roskovec, Ura Vajgurore dhe Bulqiza, ka patur nje jehone shume te madhe si ne rrang kombetar ashtu dhe nderkombetar.

OSBE mbeshteti Raportin, duke organizuar per hartimn e nje strategjie,4 takime tematike nder-vendore per ceshtjet e rentes minerare, Roskovec, Vlore, Berat dhe Bulqize.

E ftuar ne keto takime, Drejtuesja e Projektit, perfaqesuesja e ACDI, Anila Hajnaj, ka prezantuar konkluzionet, rekomandimet dhe strategjine per permiresimin e kuadrit ligjor dhe shkurtimin e procedurave per rishperndarjen e rentes minerare. Gjithashtu bashki te ndryshme e perdorin Raportin si reference kur diskutojne mbi problematikat e kuadrit ligjor dhe procedurial te rishperndarjes se rentes.

Ne te njejten kohe, Qendra Shqiptare per Zhvillim dhe Integrim ju ka shperndare Raportin mbi Renten Minerare, organizatave te grupit te EUROAZISE, te perfshira ne procesin e EITI-t, pjese e koalicionit te PWYP, si model per tu realizuar gjithashtu nga organizatat e tjera te perfshira ne transparencen e shfrytezimit te burimeve natyrore.