Procesi i Monitorimit të të gjithë Aktorëve Zbatues së Ligjit të Taksave

Monitorimi bashkive për procedurat e përcaktuara sipas Ligjit për Taksat Kombëtare nr. 9975, datë 28 Korrik 2008, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Nr.26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare” i ndryshuar në bashkitë Bulqizë, Roskovec, Has, …