PROJEKTI “LANDMINE MONITOR REPORT

Në bashkëpunim me International Campaign to Ban Landmines (ICBL), 2002-2010, Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (QSHZHI/ACDI) ka qenë pjesë e Landmine Monitor Report ku ka kontribuar në hartimin e Raporteve mbi Shqipërinë.

 Në kontekstin e Traktatit për Ndalimin e Minave, raportet përmbajnë informacion për çdo vend në botë për sa i përket politikave për ndalimin e minave, përdorimin, prodhimin, transferimin, magazinimin, mbështetjen financiare të aksionit kundër minave, edukimin mbi rrezikun e minave, viktimave të minave dhe ndihma për të mbijetuarit. Landmine Monitor Report është pjesë e përpjekjeve për të rritur numrin e qeverive që t’i bashkohen Traktatit të Ndalimit të Minave me qëllim uljen e përdorimit, prodhimit, tregëtimit dhe padyshim viktimave të minave anti-personel.

PROJECT “LANDMINE MONITOR REPORT

In cooperation with the International Campaign to Ban Landmines (ICBL), 2002-2010, the Albanian Center for Development and Integration (ACDI) has been part of the Landmine Monitor Report, which has contributed as researcher for Albania’s Reports.

In the context of the Mine Ban Treaty, the reports provide information for each country in the world in regards to the politics for stopping mines, use, production, transfer, storage, financial support of mine action, education for the dangers caused by mines, victims of mines and aid to survivors. Landmine Monitor Report is part of efforts to increase the number of governments to join the Mine Ban Treaty with the aim of reducing use, production, trade and undoubtedly anti-personnel mine victims.

YEARLY REPORTS:

                          

Landmine Monitor Report 2010               Landmine Monitor Report 2009

                          

Landmine Monitor Report 2008              Landmine Monitor Report 2007

                          

Landmine Monitor Report 2006              Landmine Monitor Report 2005

                          

Landmine Monitor Report 2004              Landmine Monitor Report 2003

Landmine Monitor Report 2002