Projekti “Krijimi i një kulture të re për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve”, ka si qëllim mbrojtjen e jetës nëpërmjet promovimit të një kulture të re shëndetësore duke sensibilizuar popullsinë për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme dhe rritjen e cilësisë së jetës nëpërmjet kontakteve te rregullta me mjekun. Ai fokusohet në sensibilizimin e njerezve mbi rëndësine e konsultimit me mjekun dhe komunikimit periodik me të.

Project “Creating a new culture for the protection of citizens’ health” aims the protection of life through the promotion of a new health approach by sensitizing the population to preventing various diseases and increasing the quality of life through regular contact with the doctor. It focuses on reminding people about the importance of consultation with the doctor and periodic communication with him.