Ka mbaruar faza e parë e projektit për renten:

Sondazh i perceptimit qytetar mbi të drejtën e përfitimit

nga shfrytëzimi i burimeve natyrore

Është kryer procesi në NjQV-të Has, Urën Vajgurore, Bulqizë, Patos dhe Roskovec.

29/08/2018