Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit për përgjegjësitë individuale dhe kolektive si dhe ndyshimin e sjelljes jo vetëm ndaj dëmeve por dhe për rolin që ka si individ për nxitjen e politikave të duhura për mbrojtjen e mjedisit që si pasojë përmirësojnë problemet sociale dhe shëndetësore që ndikojnë në cilësinë e jetës në ditët e sotme po ashtu dhe për brezat e ardhshëm.

Protecting the environment through raising awareness of individual and public responsibilities as well as a change in the behavior not only towards damages but also the role that the individual has to promote proper environmental protection policies that consequently improve social and health problems affecting the quality of life nowadays as well as for future generations.